ALGEMENE VOORWAARDEN1. Algemeen/ Verzenden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten bij dr.Nova. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van dr.Nova (www.scanmarker.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een leveringsopdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. dr.Nova behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 dr.Nova garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Misbruik van dr.Nova of het kopieren van foto's op deze website wordt niet getolereerd en kan leiden tot een gerechtelijke procedure. Onder misbruik wordt verstaan het zich niet houden aan deze voorwaarden en onterechte plaatsing van foto's teksten en andere kopieren van dr.Nova.
1.5 dr.Nova streeft ernaar de pakketjes binnen 1 - 3 dagen te bij de koper af te leveren. Deze pakketjes worden via DHL verzonden.

2. Keuringstijd
2.1 De keuringstijd bedraagt maximaal 14 werkdagen. Wanneer de overeengekomen keuringstijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 7 dagen aan de koper terugbetaald.
2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.2 Fabrieksgarantie geld voor 12 maanden na de aankoopdatum.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.4. De kosten voor een vermelding/keuring dienen te worden voldaan, ongeacht of de webwinkel wordt goed- of afgekeurd. 4. Afkoelperiode
4.1 Voor de diensten van dr.Nova, keuring webwinkel, herkeuring webwinkel en mysteryshopper is er, in overeenstemming met de wet verkopen op afstand, geen herroepingsrecht.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij dr.Nova, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van dr.Nova. dr.Nova houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 dr.Nova respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 dr.Nova maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Offertes
7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt dr.Nova zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden dr.Nova slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen dr.Nova en een klant komt tot stand nadat een opdracht door dr.Nova op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 De facturen m.b.t. producten van dr.Nova zullen met email/post worden toegestuurd.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van dr.Nova gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 dr.Nova is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van dr.Nova. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 dr.Nova behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is dr.Nova gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 In geen geval kan dr.Nova aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
11.2 Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van dr.Nova zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. dr.Nova is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. dr.Nova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. dr.Nova is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen dr.Nova en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij dr.Nova er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

.
Nederlandse aanbieder scanmarker
ocr scanner scanmarkerSCANMARKER NEDERLANDKiotoweg 723


3047 BG Rotterdam


info@scanmarker.nl


KVK nr: 64173275
schrijven samenvatting digitale pen


© 2015 - 2018 Scanmarker Nederland